برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید

قطعات جانبی

اسپری خشک

برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید

قطعات جانبی

باتري سكه ای 2032

5,500 تومان

قطعات جانبی

باتري سكه ای 2450

8,000 تومان
14,500 تومان

قطعات جانبی

باتری بکاپ Verifone vx520

12,000 تومان

باطری بکاپ و سکه ای

باتری بکاپ پکس Pax S80

برای قیمت تماس بگیرید