برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید

قطعات جانبی

اسپری خشک

برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید

قطعات جانبی

باتري سكه ای 2032

5,500 تومان
برای قیمت تماس بگیرید

قطعات جانبی

پایه مگنت پکس Pax S58

برای قیمت تماس بگیرید

قطعات جانبی

پایه مگنت پکس Pax S90

برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید

درب پرینتر _ درب باطری_ درب پشت

درب باطری آکبند دستگاه کارتخوان پکس Pax S910 (آبی)

تومان